top of page

LITT OM MEG

Beate Gundersen

Tidlig i livet lærte jeg meg å være flink pike og tilpasset meg omgivelsene. Berømmelser om at jeg var «født voksen» tok jeg som positiv tilbakemelding. Inn i voksenlivet hadde jeg internalisert mange ubevisste strategier som et forsvar for å beskytte sårbarheten min. Et barn behøver en trygg voksen å være barn for, hvis ikke begynner barnet ta ansvar for saker som egentlig hører til voksenlivet. For dette tvinges barnet til å betale en høy pris inn i sitt eget voksenliv.


Etter mange år med arbeid og familieliv hadde jeg fått til mye da jeg nærmet meg midtveis i livet. Likevel var livet smertefullt bak en vellykket fasade. Livets utfordringer var faktum.


Jeg ble nærmest tvunget til å titte innover og på meg selv. Videre fulgte mange år på en reise hvor jeg valgte å gjøre endringer i livet. Å søke hjelp for egne utfordringer satt langt inne. Tilliten til mine egne forestillinger om at jeg visste best måtte nyanseres. Tilliten til andre måtte trenes på. Det skulle hjelpe meg videre til en bedre balanse i livet.

Profesjonell hjelp, kurs, egenutvikling, prosessbaserte studier, utdanning, selvhjelpsgrupper og praksis fylte jeg årene mine med fra 2008.

Mitt engasjement er sterkt motivert innen temaene familierelasjoner og samspill over generasjoner. 

Etablerer selskapet Tilliten Beate Gundersen i 2021.

Beate Gundersen

Beate Gundersen

Offentlig autorisasjon som Helsefagarbeider

Arbeidserfaring

Min arbeidserfaring er blant annet fra kommunal helsetjeneste som helsefagarbeider. Innen privat næringsliv har jeg hatt stillinger i både små og store organisasjoner med administrasjon og ledelse. Som selvstendig næringsdrivende bygget opp eget selskap innen tjenesteytende næring med inntil 20 ansatte. Selskapet var ettertraktet på markedet og ble solgt til et større internasjonalt selskap hvor jeg fortsatte mitt arbeid som funksjonær.

Utdanning

Jeg har fagbrev som Helsefagarbeider med offentlig autorisasjon som helsearbeider. Videre er jeg utdannet Gestaltterapeut og Cert. Addiktolog med fordypning innen traumebearbeiding. Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi. Addiktologi er en fordypning av 12-trinns filosofien. Innenfor ledelse, administrasjon og økonomi har jeg Bedriftslederskolen.

Offentlig autorisasjon, dokumentasjon- og taushetsplikt

I forbindelse med offentlig autorisasjon som helsepersonell følger dokumentasjonsplikt etter myndighetenes krav til pasientjournal, taushetsplikt og personvern og dette er jeg forpliktet til å følge.

Erfaringskunnskap

Den erfaringsbaserte kunnskapen viser til helheten mellom den teoretiske og den praktiske kunnskapen. Da jeg forstod hvordan følelser og gamle strategier virkelig «spente ben» på meg inn i voksenlivet ble motivasjonen stor for å lære mer om meg selv, helse, familie og samspill i grupper og søke teoretisk kunnskap. I dag er det en styrke å ha erfaring med helsetjenester både offentlig og privat som bruker og gjennom arbeid som ansatt. Erfaring og kunnskap fra begge sider. 

Medlemskap og forsikringer

Fagforbundet Norge, seksjon helse og sosial

Medlem av Fagforbundet Norge, seksjon helse og sosial. Jeg forplikter meg til å følge bransjens etiske retningslinjer.

Norsk Pasientskadeerstatning

Virksomheten er Medlem i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og betaler lovpålagt tilskudd.

NPE er en erstatningsordning som dekker skade på pasienter som oppstår under behandling hos helsepersonell.

Helsepersonellet som ikke er en del av den offentlige helsetjenesten, har plikt til å melde fra til NPE om virksomheten sin, og betale tilskudd til erstatningsordningen. Det følger av pasientskadeloven, og er nærmere regulert i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

Mer

Instruktørutdanning AHA-programmet

Utdanningen bygger på et MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention) som er et evidensbasert program for å forebygge og forhindre tilbakefall hos personer med alkoholproblem. Utdanningen er prosess og opplevelsesbasert for å gi deltakeren en opplevelsesbasert og fordypet forståelse av programmets metodikk.

Målet med utdanningen er å gi deltakerne kunnskap og trening gjennom å følge grupper gjennom programmet og lære guidede meditasjoner, presentere øvelser og pedagogisk formidle programmet.

Som AHA-instruktør får man også kompetanse til å benytte mindfulnessmeditasjon til andre livsutfordringer.

Gjennom å observere og akseptere i stedet for å kjempe imot, får ikke impulsene samme makt. Dette gir muligheter for å kunne velge en annen vei enn å handle på usunne impulser.

Selvhjepsgrupper, kurs og prosessbaserte studier

Selvhjelpsgrupper har lært meg mer om hvordan jeg kunne hjelpe meg selv.

Å delta i ulike grupper blant annet innen 12-trinns modellen sammen med andre har utvidet min forståelse av meg selv, andre og vårt samspill.

Utdanning og kurs som er prosessbaserte opp mot egenutvikling gir personlig eierskap til kunnskap og endringsprosesser. Teori omgjort i praksis til erfaring.

Addiktologi – læren om bindinger

Utdanningen er bygget på filosofi, pedagogikk og psykologi. En profesjonell tilnærming av 12‑trinnsfilosofien fra anonyme alkoholikere.

Grunn‑ og metodestudiet til certifisert addiktolog er en prosessbasert utdanning over 3 år. Det er under studiet lagt særlig vekt på gruppe- og undervisningstrening samt ulike terapeutiske arbeidsmetoder med fokus på gestaltterapi. Ca. 2500 sider litteratur og eget eksamensarbeid inngår i studiet, i tillegg utøvende praksis og egenutvikling. Gjennom min praksis har jeg ledet grupper over flere år, vært lærer på workshops og har planlagt undervisning og oppgaver i henhold til studieplan.

Studiet har bestått av 12 workshops, hver på 3 dager over 3 år. Videre har jeg ytterligere 18 workshops over 3 dager med fordypningsstudier.

Gestaltterapi

Gestaltterapien er en eksistensiell og fenomenologisk form for psykoterapi av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog Paul Goodman på 1940 tallet. Gestaltterapien representerer en bevegelse fra en hermeneutisk (fortolkende) tilnærming til psykiske lidelser til en erfaringsbasert og estetisk (læren om sansene), som bevisstgjør og støtter samvær og selvregulering slik det faktisk utspiller seg i relasjon og situasjon. Rubins vase er et godt symbol på gestaltterapi. Man kan se en vase, eller to ansikter vendt mot hverandre. Man kan veksle mellom hvilken figur man legger merke til, men begge kan ikke være figur samtidig. Sammen utgjør delene en meningsfull helhet, en «gestalt» på tysk. Vi organiserer våre inntrykk i tråd med noen generelle prinsipper, en figur trer frem mot en bakgrunn. Gestaltterapiens metode og mål er en oppmerksom, dialogisk tilnærming. «Jeg og du, her og nå». «Uferdige situasjoner» kan dominere og stadig komme i forgrunnen som figur og forstyrre oss i nye situasjoner inntil de heles. Dette ved å styrke oppmerksomheten slik at man kan fullbyrde «uferdige situasjoner» og oppleve det som noe nytt i situasjonen her og nå.

Likeverd

Å møte andre mennesker som hadde erfaring med liknende utfordringer som jeg selv sto i, var tillitvekkende. Etter hvert åpnet det opp for å praktisere tillit til andre og ikke bare mine egne tanker og strategier. Følelser og behov begynte å komme til uttrykk. Jeg har alltid følt meg ressurssterk med et stort engasjement for å gjøre godt for mine nærmeste, men jeg var ikke ansvarsfull ovenfor egne behov og grenser. Det fantes ingen kvikk fiks. Jeg bestemte meg for at jeg skulle gjøre det jeg kunne for å ta mitt ansvar mot en god balanse og meningsfull hverdag.
Teoretisk kunnskap, erfaring gjennom praksis har blitt til levd kunnskap. Det har gjort noe med meg som menneske og i møte med andre og livet.

Sorggruppeleder

Jeg har sorggruppelederkurs, et kurs tilrettelagt for å kunne utdanne ledere til likemannssorggrupper.

Det er ved å ta vare på seg selv, at en vil klare å ta vare på andre.

Egenomsorg og omsorg for andre er uløselig forbundet til hverandre.

bottom of page